Adatvédelem

Huf-Bau Kft.
A D A T V É D E L M I É S A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T AWeboldalunk felhasználásával, adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához, átadásához.A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához:
– név
– e-mail cím
– weboldalunkon tett látogatásainak naplózása


Az adatkezelés célja, módja:

Az adatkezelés célja a www.huf-bau.hu weboldalon a hírlevelekre feliratkozott magánszemélyek, vállalkozások rendszeres értesítése a HUF-BAU Kft., és a HUF-BAU Kft. beszállító partnereinek ajánlatairól, termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról és rendezvényeiről, továbbá jogszabályokban írt adó- és könyvelési kötelezettségek teljesítése, saját marketing célokra.

Az adatkezelés célja a www.huf-bau.hu weboldalon URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, továbbá jogszabályokban írt adó- és könyvelési kötelezettségek teljesítése, saját marketing célokra.

Az Huf-Bau Kft. felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel egy megadott e-mail címmel történő bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Huf-Bau Kft. az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőt egyelőre nem vesz igénybe, amennyiben igen úgy az alvállalkozó is betartja és betartatja jelen szabályzatban írtakat, melyekért adatkezelő felelősséget vállal.Adatvédelmi általános szabályok:

A Huf-Bau Kft. adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására Felhasználó részére lehetőségét teremt.


Adatkezelés időtartama:

Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait mindaddig kezeljük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az istvan.kukucska@huf-bau.hu e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést nyolc munkanapon belül teljesítjük. Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet szintén nyolc munkanapon belül teljesítünk.

Felhasználó jogellenes, megtévesztő, hamis személyes adatszolgáltatása esetén, illetőleg Felhasználó általi rendszer elleni támadás elkövetése, megkísérlése, bűncselekmény elkövetése esetén az Huf-Bau Kft. azonnali elállási jog illeti meg, mely esetben adatkezelő 8 munkanapon belül felhasználó regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg adatainak törléséről gondoskodik. Az esetleges bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi felelősség érvényesítése esetén Üzemeltető/Adatkezelő jogosult a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a megindított eljárások jogerős befejezéséig megőrizni, azokat bizonyítékként felhasználni.


Belső adatvédelmi felelős:

Az Huf-Bau Kft. belső adatvédelmi felelőse Kovács Tamás ügyvezető.


Adatkezelési szabályzat módosítása:

A Huf-Bau Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben a www.huf-bau.hu internetes felületen közzétesz.


Jogérvényesítési lehetőségek:

Felhasználó jogainak érvényesítését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, illetőleg a kapcsolódó jogszabályok és rendelkezések alapján bíróság előtt gyakorolhatja.


Jelen szabályzat érvényes visszavonásig, vagy módosításig.

Adatkezelési Szabályzat melléklete.


TÖBBES ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


Adatkezelő: Huf-Bau Építőanyag Kereskedelmi Kft.
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-84943/2015
Jogszabályi hivatkozás: 2011.CXII. törvény
Adatkezelés jogalapja: érdekelt önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés célja: marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók…stb. elektronikus úton való megküldése)
Adatkezelő: Kukucska István
Adatkezelés: Huf-Bau Kft adatállományát a Huf-Bau Kft. adatkezelője vezeti, a Franchise Partner adatkezelését a Franchise Partner adatvédelmi biztosa kezeli, a Huf-Bau Kft. folyamatos ellenőrzése mellett.
Érdekelt az önkéntes hozzájárulásával egyben tudomásul veszi a többlet adatkezelést is. A Huf-Bau Kft. az érdekelt adatait továbbíthatja a Huf-Bau Franchise rendszerben működő szerződött Francise partnereinek, aki az adatkezelésre jogosultak és ugyan ilyen feltételekkel, módon, mértékben és célra jogosultak az adatkezelésre. A Franchise Partnerek adat továbbküldésre már nem jogosultak.
Az aktuális Franchise Partnerek akik az érdekelt adatait kezelik a következők: Huf-Bau Építőanyag Kereskedelmi Kft., BNF Kft., Piedl-Ker Kft., Braun Kft., Téglacentrum Kft., Akker-Plus Kft., Kovács Tüzép ct. Vida Erzsébet EV. Ezen adatkezelők listáját a Huf-Bau Kft. rendszeresen aktualizálja, de legkésőbb minden tárgyhó 10. napjáig.
Az aktuális Franchise Partnerek listáját, melyek az érdekelt adatait kezeli jelen nyilatkozat mellékletét képezi. Ezen mellékletet adatkezelő rendszeresen aktualizálja, de legkésőbb minden tárgyhó 10. napjáig.
Az adatkezelés során a Huf-Bau Kft és Franchise Partnerei biztosítják az érdekelt magánszféra védelmét.
A Huf-Bau Kft. központi utasítás joggal rendelkezik a Franchise Partnereknél az adatkezeléssel kapcsolatban.
Kérésre tájékoztatást adunk az adatkezelésről, adatokat kérésre helyesbítjük, javítjuk, töröljük vagy zároljuk.
Adatkezelő az adatokat a törvényben írt feltételek szerint kezeli vagy törli.

Budapest, 2015. április 7.